Aan de samenstelling van deze site wordt uiterste zorg besteed. De informatie en inhoud is naar beste weten samengesteld. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Door gebruik te maken van deze site en de hierin genoemde informatie ben je gebonden aan de inhoud van deze disclaimer. Er kunnen geen rechten worden ontleend door de gebruiker aan de informatie op deze site. Hiernaast is deze site nooit bedoeld als vervanging van medisch advies, arts- of specialistbezoek of medicijnen. Bij gezondheidsklachten wordt je aangeraden om een arts te raadplegen. De informatie op deze site is bedoeld als mogelijke suggesties die kunnen leiden tot verbetering van je geestelijk of lichamelijk welbevinden. Hier kunnen geen garanties op worden gegeven. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je hierin maakt. Het toepassen van suggesties en/of adviezen op deze site is volledig op eigen risico. Ingrid Prent en/of  de Gezonderie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de adviezen gegeven op deze sites.

Stop nooit met medicatie zonder hiervoor uw (huis)arts te raadplegen. Het gebruik van supplementen kan het gebruik van medicatie verstoren. Voor zwangeren, kinderen en ouderen geldt er altijd een andere suppletiebehoefte. Supplementen kunnen een aanvulling of ondersteuning zijn voor een optimaal voedingspatroon. Supplementen kunnen geen vervanging zijn van een gezond voedingspatroon of gezonde levensstijl, of als vervanging dan wel medicatie gelden voor gezondheidsklachten. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je hierin maakt.

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze site www.vooreengezondleven.nl waaronder onder meer begrepen teksten, e-books, e-cursussen, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Eventuele informatie op de site waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige sites die gelinkt zijn aan www.vooreengezondleven.nl. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie foutloos, volledig of juist is. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Schrijf een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd